Giới thiệu chung

7 tháng 3, 2023

        Tiền thân Phòng Tài chính kế toán là một bộ phận của Phòng Hành chính - Quản trị - Vật tư - Tài vụ, thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Lâm nghiệp.

        Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, phòng nhiều lần thay đổi tên: Năm 1995, Phòng được tách ra và thành lập với tên gọi là Phòng Kế hoạch tài vụ. Ngày 08/07/2008, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 2041/QĐ-BNN-TCCB thành lập mới và đổi tên một số đơn vị cho phù hợp với thực tiễn công tác của Nhà trường. Khi đó Phòng Kế hoạch tài vụ được đổi tên thành Phòng Tài chính kế toán.

       Những năm qua, hoạt động tài chính kế toán của Nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý của Nhà nước theo qui định của Luật ngân sách, vận dụng một cách linh hoạt, đúng nguyên tắc vào hoạt động thực tiễn của Nhà trường; phát huy vai trò trong việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách nhằm đảm bảo nguồn vốn và khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có, tham gia nhiều giải pháp trong quản lý tiền, công nợ, chi phí với chủ trương tiết kiệm, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác của Nhà trường.

       Lãnh đạo đơn vị:

       Trưởng phòng: Ông Đào Duy Phương

       Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

  1. Ông Vũ Văn Quỹ (1995 - 2001)
  2. Ông Trần Văn Yên (2001 - 2005)
  3. Ông Nguyễn Văn Hà (2005 - 2006)
  4. Ông Nguyễn Quang Hà (2006 - 2011)
  5. Bà Đồng Thị Mai Phương (2011 - 2019)
  6. Ông Đào Duy Phương (2019 - nay)

Chia sẻ