Phân công nhiệm vụ

7 tháng 3, 2023
Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị hiện có 11 thành viên. Phân công nhiệm vụ như sau:
STT Họ và tên Nhiệm vụ
1

ÔNG ĐÀO DUY PHƯƠNG

Trưởng phòng, kế toán trưởng

Điện thoại: 0987848559

Email: phuongdd@vnuf.edu.vn

Phụ trách:

- Phụ trách chung toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKT.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng.

- Trực tiếp ký thu, chi tất cả các nguồn kinh phí.

- Lập dự toán NSNN, kế hoạch tài chính hàng năm; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế, quy định về tài chính, kế toán của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trường giao.

Công tác khác:

- Đảng uỷ viên.

- Bí thư chi bộ Phòng TCKT.

- UV BCH Công đoàn trường.
2

TRẦN THỊ NAM ANH

Kế toán viên

Điện thoại: 0984719885

Email: namanhkt81@gmail.com

Phụ trách:

- Kế toán tổng hợp.

- Kế toán thanh toán kinh phí NSNN giao dự toán: Chi thường xuyên; mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ từ nguồn NSNN; đề tài/dự án, nhiệm vụ KHCN; các nhiệm vụ không thường xuyên khác (Trừ nguồn kinh phí đối với DNVVN).

- Kế toán thanh toán đề tài/dự án cấp nhà nước, cấp bộ thuộc kinh phí tiền gửi tại KBNN.

- Tổng hợp dự toán NSNN hàng năm.

- Thực hiện triển khai, lập các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tham gia kiểm tra, nghiệm thu mua sắm vật tư, hàng hoá và sửa chữa đối với các phần hành kế toán được giao (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
3

CAO THỊ THUÝ DINH

Kế toán viên

Điện thoại: 0975772027

Email: caothuydinh@gmail.com

Phụ trách:

- Kế toán tiền gửi tại các NHTM.

- Kế toán thu: học phí, thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của học viên sau đại học; học phí, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của sinh viên đại học vừa làm vừa học, các hợp đồng đào tạo liên kết ngoài trường; thu học phí chuyển đổi. Phụ trách phần mềm thu học phí (modul thu học phí sau đại học, VLVH).

- Kế toán thuế: ấn chỉ thuế, ấn chỉ nội bộ, trực tiếp quản lý phần mềm hóa đơn điện tử; thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp.

- Kế toán thanh toán: các hợp đồng xúc tiến tuyển sinh sau đại học, đại học vừa làm vừa học, đào tạo liên kết, từ xa; học bổng của trường cấp cho sinh viên, học viên quốc tế.

- Tham gia kiểm tra, nghiệm thu mua sắm vật tư, hàng hoá và sửa chữa đối với các phần hành kế toán được giao (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
4

TRẦN MINH HẢI

Kế toán viên

Điện thoại: 0387712165

Email: haivfu2008@gmail.com

Phụ trách:

- Kế toán tiền gửi tại các NHTM.

- Kế toán thanh toán: nguồn kinh phí NSNN đối với DNNVV; nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (cấp trường) và sinh viên; các hoạt động đào tạo ngắn hạn: ngoại ngữ, tin  học,...; các khoản khoán chi được quy định trong Quy chế CTNB cho các đơn vị: điện thoại, VPP, nước uống, kinh phí văn thể các khoa/viện...; thanh toán cá nhân đối với hoạt động đào tạo đại học, sau đại học và hoạt động KHCN, Tạp chí: hợp đồng biên soạn sách, giáo trình, bài giảng; hợp đồng thỉnh giảng; hướng dẫn, chấm, hội đồng bảo vệ, hội đồng nghiệm thu, phản biện…; thanh toán các khoản hỗ trợ đào tạo đối với CBVC, LĐHĐ.

- Thủ kho 02 kho lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu của Phòng TCKT.

- Thực hiện thu, nộp: Đảng phí, Công đoàn phí của phòng.

- Tham gia kiểm tra, nghiệm thu mua sắm vật tư, hàng hoá và sửa chữa đối với các phần hành kế toán được giao (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Công tác khác:

- Tổ phó Tổ công đoàn Phòng TCKT.

- Thủ quỹ Công đoàn trường.
5

NGUYỄN DANH HƯNG

Chuyên viên

Điện thoại: 0389271286

Email: hungnd@vnuf.edu.vn

Phụ trách:

- Kế toán tài sản, theo dõi biến động đất đai của Cơ sở chính tại Hà Nội và tổng hợp toàn trường. Thực hiện quản lý phần mềm tài sản của Trường và nhập số liệu tài sản trên CSDLQG về tài sản.

- Kế toán thanh toán: nguồn kinh phí NSNN đối với học sinh dân tộc nội trú (trừ học bổng); mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, tài sản, sửa chữa, bảo trì tài sản từ các nguồn kinh phí thường xuyên (trừ các nguồn kinh phí đã giao nhiệm vụ cho kế toán phần hành khác); hoạt động thực hành, thực tập, văn thể và công tác phí (trừ các nhiệm vụ KHCN và NSNN KTX); các khoản thanh toán với Trung tâm Dịch vụ (tiền ăn, nhà khách,...).

- Thực hiện thẩm định giá hoạt động mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ, tài sản, sửa chữa, bảo trì tài sản từ các nguồn kinh phí thường xuyên và đầu tư XDCB.

- Tham gia các hội đồng đấu thầu, xét chọn; hội đồng nghiệm thu mua sắm, sửa chữa, bào trì TSCĐ từ các nguồn kinh phí thường xuyên và đầu tư XDCB. Các hội đồng về cho thuê, giao khoán, thanh lý tài sản.

- Tham gia hội đồng và xây dựng định mức thực hành, thực tập.

- Tổng hợp kế hoạch tài chính hàng năm từ các đơn vị.

- Tham gia công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
6

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Kế toán viên

Điện thoại: 0979650864

Email: thanhhuong13788@gmail.com

Phụ trách:

- Kế toán tiền gửi tại KBNN.

- Kế toán thanh toán: các nguồn kinh phí tạm gửi từ BHXH; đề tài/dự án cấp tỉnh và đơn vị khác thuộc kinh phí tiền gửi tại KBNN (trừ cấp nhà nước, cấp bộ).

- Thực hiện chế độ một cửa về trình ký chứng từ kế toán.

- Tham gia kiểm tra, nghiệm thu mua sắm vật tư, hàng hoá và sửa chữa đối với các phần hành kế toán được giao (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
7

LÊ HẢI LINH

Kế toán viên

Điện thoại: 0979884591

Email: lelinhvfu@gmail.com

Phụ trách:

- Kế toán quỹ.

- Thực hiện kiểm kê quỹ hàng ngày.

- Kiểm soát chứng từ ghi sổ của các kế toán viên trước khi trình KTT ký.

- Thực hiện công tác văn thư của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
8

VŨ THỊ THUÝ MAI

Kế toán viên

Điện thoại: 0375290475

Email: maivtt.acc@gmail.com

Phụ trách:

- Kế toán tiền gửi tại các NHTM.

- Kế toán thanh toán: đề tài/dự án, nhiệm vụ KHCN, hợp đồng tư vấn chuyển giao thuộc kinh phí tiền gửi tại các NHTM; các khoản thanh toán cá nhân cho CBVC, LĐHĐ: lương và các khoản trích theo lương; lương tăng thêm; chế độ thai sản, ốm đau; khen thưởng, phúc lợi; làm thêm giờ; trực đêm, lễ, tết,...; tiền thừa giờ.

- Kế toán Quỹ KHKT và PT KHCN.

- Kế toán thanh toán các dự án XDCB.

- Tham gia kiểm tra, nghiệm thu mua sắm vật tư, hàng hoá và sửa chữa đối với các phần hành kế toán được giao (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Công tác khác:

- Tổ trưởng Tổ công đoàn Phòng TCKT.

- Kế toán Công đoàn trường.
9

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

Kế toán viên

Điện thoại: 0961007758

Email: tuyetmaivfu2008@gmail.com

Phụ trách:

- Kế toán tiền mặt tất cả các nguồn kinh phí.

- Kế toán thanh toán tạm ứng từ các nguồn kinh phí thường xuyên (trừ các nguồn NSNN không thường xuyên, các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN và hợp đồng tư vấn, chuyển giao).

- Phối hợp với thủ quỹ thực hiện kiểm kê quỹ hàng ngày.

- Kế toán thuế Thu nhập cá nhân.

- Tham gia kiểm tra, nghiệm thu mua sắm vật tư, hàng hoá và sửa chữa đối với các phần hành kế toán được giao (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
10

NGUYỄN THỊ NGỌC THUÝ

Kế toán viên

Điện thoại: 0387673056

Email: thuyntn@vnuf.edu.vn

Phụ trách:

- Lập và kiểm soát bảng thanh toán ATM cá nhân.

- Lưu trữ hoá đơn điện tử.

- Tổng hợp, theo dõi các nguồn thu từ hoạt động SXKD, DV: điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, nghĩa trang, cây ATM, BTS, ki ốt, nhà xe, mặt bằng và giao khoán trích nộp tận dụng CSVC để SXKD, DV,...

- Quản lý website của Phòng TCKT.

- Tham gia kiểm tra, nghiệm thu mua sắm vật tư, hàng hoá và sửa chữa đối với các phần hành kế toán được giao (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
11

LÝ THỊ YẾN

Kế toán viên

Điện thoại: 0969645762

Email: lyyenvfu@gmail.com

Phụ trách:

- Kế toán tiền gửi tại các NHTM

- Kế toán thu: học phí, dịch vụ tuyển sinh, nhập học đầu khóa, BHYT và các khoản thu khác của sinh viên đại học chính quy; sinh viên đại học đào tạo từ xa. Phụ trách chung phần mềm thu học phí và modul thu học phí đại học.

- Kế toán thanh toán: chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV; các hợp đồng xúc tiến tuyển sinh đại học chính quy; học bổng tuyển sinh chính quy.

- Tham gia kiểm tra, nghiệm thu mua sắm vật tư, hàng hoá và sửa chữa đối với các phần hành kế toán được giao (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

 


Chia sẻ