DANH MỤC HỒ SƠ, CHỨNG TỪ THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO

12 tháng 3, 2024

STT

Nội dung/chứng từ

Số bản

Ghi chú

I

Hồ sơ cần nộp để lưu trữ tại Phòng TCKT

 

 

1

Hồ sơ ban đầu

 

 

 

Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì

1

Bản dấu đỏ

 

Hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

 

Đề cương thực hiện

1

Bản dấu đỏ

 

Quyết định giao chủ trì nhiệm vụ

1

Bản dấu đỏ

2

Hồ sơ hàng năm

 

 

 

Biên bản nghiệm thu kế hoạch năm

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản quyết toán năm

1

Bản dấu đỏ

3

Hồ sơ kết thúc

 

 

 

Biên bản nghiệm thu

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng XĐGTKL hoàn thành ( bảng 08)

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng quyết toán chênh lệch kinh phí (nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Phương án xử lý tài sản (nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Thanh lý hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

II

Chứng từ thanh toán

 

 

1

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

2

Bản dấu đỏ

 

Giấy ủy quyền (nếu có)

2

Bản ký tươi

 

Biên bản bàn giao, nghiệm thu sản phẩm/Biên bản nghiệm thu

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản thanh lý hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng thanh toán tiền thuê khoán

1

Bản ký tươi

 

Văn bằng, chứng chỉ cán bộ

Theo số người ký

Bản phô tô

2

Công tác phí

 

 

 

Quyết định cử đi công tác

1

Bản dấu đỏ

 

Giấy đi đường

Theo số người thực tế đi công tác

Bản dấu đỏ

 

Bảng tổng hợp thanh toán tiền công tác phí

1

Bản ký tươi

 

Báo cáo đi công tác

1

Bản ký tươi

3

Thuê xe

 

 

3.1

Đối với gói thầu phải đấu thầu rộng rãi

 

 

 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1

Bản dấu đỏ

 

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản thương thảo hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

 

Hợp đồng

2

Bản dấu đỏ

 

Biên bản nghiệm thu thanh lý

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng XĐGTKLHT ( bảng 08)

2

Bản dấu đỏ

 

Nhật trình xe

1

Bản dấu đỏ

 

Hóa đơn

1

Điện tử

3.2

Đối với gói thầu không phải đấu thầu rộng rãi

 

 

 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Quyết định chỉ định thầu ( nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản thương thảo hợp đồng ( nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản xét chọn ( nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Báo giá

1->3 tùy vào KP

Bản ký tươi

 

Hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản nghiệm thu thanh lý

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng XĐGTKLHT ( bảng 08)

1

Bản dấu đỏ

 

Nhật trình xe

1

Bản dấu đỏ

 

Hóa đơn

1

Điện tử

4

Mua sắm tài sản, vật tư, vật liệu, VPP phải đấu thầu rộng rãi

 

 

 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1

Bản dấu đỏ

 

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản thương thảo hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

 

Hợp đồng

2

Bản dấu đỏ

 

Biên bản bàn giao, nghiệm thu

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng XĐGTKLHT ( bảng 08)

2

Bản dấu đỏ

 

Biên bản thanh lý hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

 

Hóa đơn

1

Điện tử

 

Phiếu nhập kho

1

Bản ký tươi

 

Phiếu xuất kho

1

Bản ký tươi

5

Mua sắm tài sản, vật tư, vật liệu, VPP không phải đấu thầu rộng rãi

 

 

 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Quyết định chỉ định thầu ( nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản thương thảo hợp đồng ( nếu có)

 

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản xét chọn ( nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản bàn giao, nghiệm thu

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng XĐGTKLHT ( bảng 08)

1

Bản dấu đỏ

 

Biên bản thanh lý hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

 

Hóa đơn

1

Điện tử

 

Phiếu nhập kho

1

Bản ký tươi

 

Phiếu xuất kho

1

Bản ký tươi

6

Hội nghị, hội thảo

 

 

 

Quyết định tổ chức hội thảo, hội nghị

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng kê nhận tiền tham dự hội thảo, hội nghị: Báo cáo tham luận, đại biểu.. ( có xác nhận nơi tổ chức nếu ở ngoài trường)

1

 

Bản ký tươi

 

Hóa đơn mua sắm: vật tư, VPP…. ( nếu có )

1

Điện tử

 

Bảng ký nhận tài liệu, VPP

1

Bản ký tươi

 

Biên bản hội thảo, hội nghị

1

Bản copy

7

Lớp tập huấn, đào tạo

 

 

 

Quyết định tổ chức tập huấn, đào tạo

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng kê nhận tiền tham dự ( có xác nhận nơi tổ chức nếu ở ngoài trường)

1

Bản ký tươi

 

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn giảng bài tập huấn ( nếu có)

1

Bản dấu đỏ

 

Hóa đơn mua sắm: vật tư, VPP…. ( nếu có )

1

Điện tử

 

Bảng ký nhận tài liệu, VPP, chứng chỉ/chứng nhận (nếu có)

1

Bản ký tươi

 

Báo cáo tổng kết

1

Bản ký tươi

8

Hội đồng nghiệm thu

 

 

 

Quyết định hội đồng nghiệm thu

1

Bản dấu đỏ

 

Bảng kê nhận tiền tham dự ( có xác nhận nơi tổ chức nếu ở ngoài trường)

1

Bản ký tươi

 

Biên bản hội đồng

1

Bản copy

III

Xuất hoá đơn VAT

 

 

1

Giấy đề nghị xuất hoá đơn VAT

1

Bản ký tươi

2

Biên bản nghiệm thu

1

Bản dấu đỏ

3

Bảng XĐGTKL hoàn thành ( bảng 08)

1

Bản dấu đỏ

4

Thanh lý hợp đồng

1

Bản dấu đỏ

Ghi chú: Tất cả chứng từ lưu tại Phòng Tài chính kế toán dùng để thanh toán là bản gốc, dấu đỏ; chữ ký chứng từ kế toán, hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý là ký tươi (không phô tô). 

Tải Danh mục TẠI ĐÂYmail


Chia sẻ