MẪU CHỨNG TỪ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

13 tháng 3, 2024

1. BM-01. Giấy đề nghị thanh toán

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

2. BM-02. Giấy đề nghị tạm ứng

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

3. BM-03. Bảng xác định giá trị khối lượng thanh toán (08A mẫu kho bạc)

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

4. Mẫu hợp đồng tổng thể đề tài cấp Bộ

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

5. Mẫu-01. Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (công khoa học)

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

6. Mẫu-02. Hợp đồng thuê lao động phổ thông

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

7. Mẫu-03. Hợp đồng kinh tế (mua sắm hàng hóa, dịch vụ không phải đấu thầu)

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

8. Mẫu-04. Mẫu hợp đồng kinh tế (Mua sắm hàng hóa, dịch vụ có đấu thầu)

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

9. Mẫu-05. Giấy đi đường

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

10. Mẫu-06. Phiếu nhập kho

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

11. Mẫu-07. Phiếu xuất kho

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

12. Mẫu-08. Nhật trình xe

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

13. Mẫu-09. Bảng kê chi tiền Hội thảo, tập huấn

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

14. Mẫu-10. Bảng tổng hợp thanh toán công tác phí

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

15. Mẫu-11. Giấy biên nhận tiền

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

16. Mẫu-12. Biên bản bàn giao tài sản

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail

17. Mẫu-13. Hợp đồng thuê xe

Tải mẫu TẠI ĐÂY mail


Chia sẻ